Menu

Vedtægtsændringsforslag 2024

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved Glamsbjerg Idrætsforenings generalforsamling den 21/3 2024:

Forslagene er markeret med rødt.

§5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-8 medlemmer, hvoraf op til 5-7 vælges på generalforsamlingen jvf. §8, pkt.5 for 2 år ad gangen, suppleanter dog kun et år. Team Glamsbjerg udpeger et medlem til bestyrelsen.  Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det

Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal være fyldt 18 år, være medlem (aktivt eller passivt) og vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal være fyldt 18 år og vælges på den ordinære generalforsamling. Er man ikke medlem af GIF, vil man automatisk blive meldt ind som passivt medlem i GIF, når man vælges til bestyrelsen.

Kassereren fører regnskab og opkræver kontingent. Posten som kasserer kan, hvis det enstemmigt vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse, varetages af et udpeget medlem uden for bestyrelsen eller en faglig kompetent person uden for medlemskredsen. Varetages kasserererhvervet udenfor bestyrelsen, er det bestyrelsens pligt at aftale rammerne for løsningen af opgaverne, samt en løbende kontrol. En kontrol der indbefatter sikring af, at hvervet udføres på en redelig måde samt løbende opfølgning af bogføring og likvide beholdninger. En kasserer udenfor bestyrelsen må ikke indgå bindende aftaler på foreningens vegne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der laves et referat af hvert møde.

Fratræder formanden i utide – indtræder næstformanden midlertidigt som formand - indtil den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig således, at alle udvalg har et bestyrelsesmedlem som ansvarlig kontaktperson eller som medlem.

Hvis der opstår behov for afstemning i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem som æresmedlem efter fortjenstfuldt arbejde for klubben. Udnævnelsen foretages så vidt muligt på den årlige generalforsamling.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden ultimo marts måned.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af ændring af vedtægter, der kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og gyldig indkaldelse er annoncering på Glamsbjerg Idrætsforenings hjemmeside og Facebook side.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab ved generalforsamlingens start.

Samtlige medlemmer, der har betalt kontingent forinden generalforsamlingen og er fyldt 18 år har adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forælder eller værge til et gyldigt medlem under 18 år har møde- og taleret.

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem og fyldt 18 år.

Alle medlemmer samt forælder eller værge til et gyldigt medlem under 16 år, har møde- og taleret.

Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, efter et medlemskab på mindst tre måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder. For aktive medlemmer under 16 år gælder, at deres værger har én stemme pr. husstand, dog således, at en værge uanset antallet af børn, der er medlem af GIF, højst kan have én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

 

Luk