Menu

Vedtægter

 

Vedtægter for Glamsbjerg Idrætsforening

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Glamsbjerg Idrætsforening. Foreningen er stiftet d. 3. september 1914 og har hjemsted i Assens Kommune.

Foreningens spilledragt er gul bluse og blå benklæder, hvor det er muligt.

Foreningen skal være tilsluttet Dansk Boldspil Union (DBU) under Dansk Idrætsforbund (DIF), hvis love og regler foreningen er undergivet.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for kendskabet til fodboldspillet, samt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem udøvelse af spillet samt ved kammeratskab at vise sportslig holdning over for hinanden og modstandere. 

§ 3 Medlemskab

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside

Som aktiv eller passiv medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens love og regler. 2/3 af bestyrelsen kan dog nægte optagelse. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det. 

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer har ikke stemmeret til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, medmindre man som passivt medlem, er valgt ind i klubbens bestyrelse.

Aktive medlemmer skal have gyldigt spillercertifikat efter gældende regler – inden man er spillerberettiget for foreningen.

Medlemmerne er pligtige til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.

Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, der ikke efterlever vedtægterne eller ved sin adfærd miskrediterer foreningen, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Beslutningen skal fremlægges på førstkommende generalforsamling. 

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode – ifølge gældende kontingentbestemmelser. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske
mellemværende med foreningen afvikles, først herefter kan spillercertifikat udleveres.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-8 medlemmer, hvoraf op til 5-7 vælges på generalforsamlingen jvf. §8, pkt.5 for 2 år ad gangen, suppleanter dog kun et år. Team Glamsbjerg udpeger et medlem til bestyrelsen.  Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det

Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal være fyldt 18 år og vælges på den ordinære generalforsamling. Er man ikke medlem af GIF, vil man automatisk blive meldt ind som passivt medlem i GIF, når man vælges til bestyrelsen.

Kassereren fører regnskab og opkræver kontingent. Posten som kasserer kan, hvis det enstemmigt vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse, varetages af et udpeget medlem uden for bestyrelsen eller en faglig kompetent person uden for medlemskredsen. Varetages kasserererhvervet udenfor bestyrelsen, er det bestyrelsens pligt at aftale rammerne for løsningen af opgaverne, samt en løbende kontrol. En kontrol der indbefatter sikring af, at hvervet udføres på en redelig måde samt løbende opfølgning af bogføring og likvide beholdninger. En kasserer udenfor bestyrelsen må ikke indgå bindende aftaler på foreningens vegne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der laves et referat af hvert møde.

Fratræder formanden i utide – indtræder næstformanden midlertidigt som formand - indtil den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig således, at alle udvalg har et bestyrelsesmedlem som ansvarlig kontaktperson eller som medlem.

Hvis der opstår behov for afstemning i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem som æresmedlem efter fortjenstfuldt arbejde for klubben. Udnævnelsen foretages så vidt muligt på den årlige generalforsamling.

§ 6 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. December. Regnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen, revideret af 2 uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorer og suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Kassereren fremlægger på generalforsamlingen budget for det kommende år.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden ultimo marts måned.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af ændring af vedtægter, der kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og gyldig indkaldelse er annoncering på Glamsbjerg Idrætsforenings hjemmeside og Facebook side.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab ved generalforsamlingens start.

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem og fyldt 18 år.

Alle medlemmer samt forælder eller værge til et gyldigt medlem under 16 år, har møde- og taleret.

Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, efter et medlemskab på mindst tre måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder. For aktive medlemmer under 16 år gælder, at deres værger har én stemme pr. husstand, dog således, at en værge uanset antallet af børn, der er medlem af GIF, højst kan have én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorgen

 1. Valg af dirigent 
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 4. Behandling af forslag 
 5. Valg af bestyrelse
  • Ulige år vælges 2-3 medlemmer 
  • Lige år vælges 3-4 medlemmer 

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med følgende:    
a) Formand     
b) Næstformand    
c) Kasserer     
d) Øvrige medlemmer; med de af bestyrelsen valgte poster 

 1. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 2. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget, og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden på Glamsbjerg Idrætsforenings hjemmeside og Facebook. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæringen er modtaget.

§ 10 Tegning og hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over kontingent- forpligtelsen. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at disponere på konti.  Ønsker Glamsbjerg Idrætsforening at optage lån, kræves der underskrifter af den samlede bestyrelse, som underskriver på foreningens vegne.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 11 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 4 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Foreningens midler tilfalder ved opløsning formål, der virker for idræts- og ungdomsarbejdet i Assens kommune. 

Således vedtaget den 21. marts 2024

Niels Henrik Larsen, dirigent

Ændret ved generalforsamlingen den 11. december 2008
Ændret ved generalforsamlingen den 3. december 2009
Ændret ved generalforsamlingen den 13. februar 2014
Ændret ved generalforsamlingen den 7. december 1995
Ændret ved generalforsamlingen den 28. februar 2017
Ændret ved generalforsamlingen den 24. marts 2022
Ændret ved generalforsamlingen den 16. marts 2023
Ændret ved generalforsamlingen den 21. marts 2024

Glamsbjerg Idrætsforening Assensvej 5, 5620 Glamsbjerg.
Mail: glamsbjergif@glamsbjergif.dk

------------------------------------------------------------------

Vedtægtsændring den 21. marts 2024:

§5 Bestyrelsen

Flg. afsnit udgår:
Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal være fyldt 18 år, være medlem (aktivt eller passivt) og vælges på den ordinære generalforsamling.

Erstattes med:
Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal være fyldt 18 år og vælges på den ordinære generalforsamling. Er man ikke medlem af GIF, vil man automatisk blive meldt ind som passivt medlem i GIF, når man vælges til bestyrelsen.

Kassereren fører regnskab og opkræver kontingent. Posten som kasserer kan, hvis det enstemmigt vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse, varetages af et udpeget medlem uden for bestyrelsen eller en faglig kompetent person uden for medlemskredsen. Varetages kasserererhvervet udenfor bestyrelsen, er det bestyrelsens pligt at aftale rammerne for løsningen af opgaverne, samt en løbende kontrol. En kontrol der indbefatter sikring af, at hvervet udføres på en redelig måde samt løbende opfølgning af bogføring og likvide beholdninger. En kasserer udenfor bestyrelsen må ikke indgå bindende aftaler på foreningens vegne.

§7 Generalforsamling

Flg. afsnit udgår:
Samtlige medlemmer, der har betalt kontingent forinden generalforsamlingen og er fyldt 18 år har adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forælder eller værge til et gyldigt medlem under 18 år har møde- og taleret.

Erstattes med:
For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem og fyldt 18 år.

Alle medlemmer samt forælder eller værge til et gyldigt medlem under 16 år, har møde- og taleret.

Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, efter et medlemskab på mindst tre måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder. For aktive medlemmer under 16 år gælder, at deres værger har én stemme pr. husstand, dog således, at en værge uanset antallet af børn, der er medlem af GIF, højst kan have én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Luk